Napište nám, co si o tomto webu myslíte! Jednostránkový dotazník na 2-3 minuty

×

Chcete něco opravit, upravit či doplnit? Po registraci a přihlášení můžete tuto stránku sami editovat!

×

 Actions

Instrukce britské Admirality Johnu Franklinovi pro jeho výpravu

From Franklinova expedice

Celý název

Instruction addressed to Captain Sir John Franklin, K.C.H., Her Majesty's Ship "Erebus," dated 5th May 1845, By the Commissioners for executing the office of Lord High Admiral of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

Redakční poznámka

Anglický text instrukcí by měl být přesným textovým předpisem "originálu", resp. verze instrukcí vytištěné v Parliamentary Papers, Svazek 41, 1848. Jakákoli upozornění na odchylky zde uvedeného textu od naskenované verze, či ještě lépe rovnou jejich opravy jsou vřele vítány.

Česká verze je svépomocný překlad a jakákoli jeho vylepšení lépe vystihující originál jsou samozřejmě vítána rovněž.

Důležité! Níže uvedené názvy jednotlivých oddílů instrukcí (např. Cíl výpravy, lodě a velitelé) jsou redakční a čistě pomocné: originální instrukce obsahují pouze číslované body, žádné názvy či mezinadpisy!

Plný text anglicky a česky

Instruction addressed to

Captain Sir John Franklin, K.C.H., Her Majesty's Ship "Erebus,"

dated 5th May 1845,

Instrukce určené

kapitánovi Siru Johnu Franklinovi, K.C.H.[1], loď Jejího Veličenstva "Erebus"

dáno 5. května 1845

By the Commissioners for executing the office of Lord High Admiral of the United Kingdom of Great Britain and Ireland.

Od komisařů vykonávajících úřad Lorda nejvyššího admirála[2] Spojeného království Velké Británie a Irska.

1. Cíl výpravy, lodě a velitelé

1. Her Majesty's Government having deemed it expedient that further attempt should be made for the accomplishment of a north-west passage by sea from the Atlantic to the Pacific Ocean, of which passage small portion only remains to be completed, we have thought proper to appoint you to the command of the expedition to be fitted out for that service, consisting of Her Majesty's Ships "Erebus," and "Terror;" and you are hereby required and directed, so soon as the said ships shall be in all respects ready for sea, to proceed forthwith in the "Erebus" under your command, taking with you Her Majesty's ship "Terror," her Captain (Crozier), having been placed by us under your orders, taking also with you the "Barretto Junior" transport, which has been directed to be put at your disposal for the purpose of carrying out portions of your provisions, clothing and other stores.

1. Neboť je vláda Jejího Veličenstva přesvědčena o výhodnosti podniknutí dalšího pokusu o zdolání severozápadního průjezdu po moři z Atlantického do Tichého oceánu, kteréhožto průjezdu zbývá ke zdolání jen malá část, považujeme za správné jmenovat vás velitelem expedice připravované pro tento úkol, která sestává z lodí Jejího Veličenstva "Erebus" a "Terror", a tímto Vás žádáme a nařizujeme Vám, aby jakmile lodi budou ve všech směrech připraveny vyplout na moře, vyplout s "Erebem" pod vaším velením, spolu s lodí Jejího Veličenstva "Terror", jejíž kapitán (Crozier) je námi podřízen vašim rozkazům, a také z dopravní lodi "Barretto Junior", které je vám dána k dispozici za účelem přepravy části vašich zásob, oblečení a dalšího vybavení.

2. Plavba do Davisovy úžiny a návrat dopravní lodi

2. On putting to sea, you are to proceed, in the first place, by such a route as, from the wind and weather, you may deem to be the most suitable for despatch, to Davis' Strait, taking the transport with you to such a distance up that Strait as you may be able to proceed without impediment from ice, being careful not to risk that vessel by allowing her to beset in the ice, or exposed to any violent contact with it; you will then avail yourself of the earliest opportunity of clearing the transport of the provisions and stores with which she is charged for the use of the expedition, and you are then to send her back to England, giving to the agent or master such directions for his guidance as may appear to you most proper, and reporting by that opportunity your proceedings to our secretary, for our information.

2. Po vyplutí na moře se máte nejprve vydat, takovou trasou, jakou s ohledem na vítr a počasí budete považovat za nejvhodnější, do Davisovy úžiny, berouc s sebou dopravní loď do takové vzdálenosti v Úžině, kam až budete moci pokračovat bez toho, aby vám překážel led, přičemž budete dbát, abyste neriskoval uvíznutí této lodi v ledu, nebo ji nevystavil jakémukoli nebezpečnému kontaktu s ním; poté využijete první příležitosti vyložit z dopravní lodi zásoby a vybavení, které poveze pro potřeby expedice, a poté ji odešlete zpět do Anglie, dávaje agentovi či plavebnímu mistrovi takové příkazy, kterými se má řídit, jaké budete považovat za nejvhodnější, a při této příležitosti zašlete našemu tajemníkovi pro naši informaci zprávu o vašem dosavadním postupu.

3. Plavba Davisovou úžinou do Lancasterské úžiny

3. You will then proceed in the execution of your orders into Baffin's Bay, and get as soon as possible to the western side of the Strait, provided it should appear to you that the ice chiefly prevails on the eastern side, or near the middle; the object being to enter Lancaster Sound with as little delay as possible; but as no specific directions can be given, owing to the position of the ice varying from year to year, you will, of course, be guided by your own observations as to the course most eligible to be taken, in order to ensure a speedy arrival in the Sound above mentioned.

3. Podle rozkazu budete dále pokračovat do Baffinovy zátoky a dosáhnete co nejdříve západní strany Úžiny, za předpokladu, že se vám bude zdát, že led je hlavně soustředěn na východní straně, nebo poblíž středu; s tím, že cílem je dosáhnout Lancasterské úžiny s co nejmenším možným zpožděním; ale protože nemohou být dány žádné podrobné směrnice, neboť pozice ledu se mění rok od roku, budete se, pochopitelně, řídit vaším vlastním pozorováním, pokud jde o to, jaký nejvhodnější kurs zaujmout, s cílem dosáhnout rychlého připlutí do Úžiny svrchu zmíněné.

4. Využití parních strojů a lodního šroubu

4. As, however, we have thought fit to cause each ship to be fitted with a small steam-engine and propeller, to be used only in pushing the ships through channels between masses of ice, when the wind is adverse, or in a calm, we trust the difficulty usually found in such cases will be much obviated, but as the supply of fuel to be taken in the ships is necessarily small you will use it only in cases of difficulty.

4. Ačkoli jsme uznali za vhodné vybavit každou loď malým parním strojem a lodním šroubem, které mají být použity pouze pro pohon lodi při pohybu kanály mezi masami ledu za nepříznivého větru nebo při bezvětří, a věříme, že obtíže při těchto situacích budou o mnoho zmírněny, tak protože množství paliva, které lodi povezou, je nutně malé, budete tento pohon používat jen v případě obtíží.

5. Příkaz plout na západ po 98° z.d. a pak na jih a západ

5. Lancaster Sound, and its continuation through Barrow's Strait, having been four time navigated without any impediment by Sir Edward Parry, and since frequently by whaling ships, will probably be found without any obstacles from ice or islands; and Sir Edward Parry having also proceeded from the latter in a straight course to Melville Island, and returned without experiencing any, or very little, difficulty, it is hoped that the remaning portion of the passage, about 900 miles, to the Bhering's Strait may also be found equally free from obstruction; and in proceeding to the westward, therefore, you will not stop to examine any openings either to the northward or southward in that Strait, but continue to push to the westward without loss of time, in the latitude of about 74¼°, till you have reached the longitude of that portion of the land on which Cape Walker is situated, or about 98° west. From that point we desire that every effort be used to endeavour to penetrate to the southward and the westward in a course as direct towards Bhering's Strait as the position and extent of the ice, or the existence of land, at present unknown, may admit.

5. Lancasterský průliv [3], a jeho pokračování Barrowova úžina, který byl již čtyřikrát proplut bez jakýchkoli překážek sirem Edwardem Parrym a od té doby často velrybářskými loděmi, bude pravděpodobně shledán bez překážek v podobě ledu či ostrovů; a sir Edward Parry také pokračoval dále od druhého zmíněného v přímém kursu k Melvillovu ostrovu, a vrátil se, aniž zaznamenal jakékoli, nebo jen velmi malé obtíže, tudíž je naděje, že zbývající část průjezdu, zhruba 900 mil, do Beringova průlivu [4] bude také bez překážek; a při pokračování západním směrem, tudíž, se nebude zdržovat zkoumáním žádných proluk ani na sever ani na jih v této úžině, ale budete pokračovat na západ neztrácejíce čas, v zeměpisné šířce zhruba 74¼°, dokud nedosáhnete zeměpisné délky té části země, jejíž součásti je mys Walker, nebo 98° západní délky. Od tohoto bodu si přejeme, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí na proniknutí směrem na jih a západ ve směru tak přímém u Beringově úžině, jak poloha a rozsah ledu, nebo existence země, v současnosti neznámé, umožní.

6. Alternativní trasa (v instrukcích nepojmenovaným) Wellingtonovým kanálem

6. We direct you to this particular part of the Polar Sea as affording the best prospect of accomplishing the passage to the Pacific, in consequence of the unusual magnitude and apparently fixed state of the barrier of ice observed by the "Hecla" and the "Griper," in the year 1820, off Cape Dundas, the south-western extremity of Melville Island; and we, therefore, consider that loss of time would be incurred in renewing the attempt in that direction; but should your progress in the direction before ordered be arrested by ice of a permanent appearance, and that when passing the mouth of the Strait, between Devon and Cornwallis Islands, you had obsereved that it was open and clear of ice; we desire that you will duly consider, with reference to the time already consumed, as well as to the symptoms of a late or early close of the season, whether that channel might not offer a more practicable outlet from the Archipelago, and a more ready access to the open sea, where there would be neither islands nor banks to arrest and fix the floating masses of ice; and if you should have determined to winter in that neighbourhood, it will be a matter of your mature deliberation whether in the ensuing season you would proceed by the above-mentioned Strait, or wheter you would persevere to the south-westward, according to the former directions.

6. Směřujeme vás do této konkrétní části Polárního moře, protože zde je největší vyhlídka na dokončení průjezdu do Pacifiku, kvůli neobvykle silné a očividně trvalé ledové bariéře pozorované "Heclou" a "Griperem", v roce 1820, u mysu Dundas, jihozápadního výběžku Melvillova ostrova; a tudíž, považujeme za ztrátu času podnikat další pokus v tomto směru; ale kdyby měl být váš postup ve směru dříve nařízeném být zastaven ledem trvalého vzhledu, a pokud byste při míjení ústí Úžiny [5], mezi Devonem a Cornwallisovým ostrovem, zjistil, že je volné a bez ledu; přejeme si, abyste správně posoudil, s ohledem na již uběhlou dobu a na příznaky brzkého nebo pozdního konce sezóny, zda by tento kanál by nemohl nabízet praktičtější výjezd ze Souostroví, a rychlejší přístup k volnému moři, kde by ani ostrovy, ani pobřeží nebránily a nezastavovaly plovoucí masy ledu; a kdybyste se rozhodl přezimovat v této oblasti, bylo by na vaší zralé úvaze, zda v následující sezóně byste měl pokračovat svrchu zmíněnou Úžinou [6], či zda byste měl vytrvat v postupu na jihozápad, podle předešlých instrukcí.

7. Na západ od 120° z.d. nejsou z amerického pobřeží viditelné žádné ostrovy

7. You are well aware, having yourself been one of the intelligent travellers who have traversed the American shore of the Polar Sea, that the groups of islands that stretch from that shore to the northward to a distance not yet known, do not extend to the westward further than about the 120th degree of western longitude, and that beyond this, and to Bhering's Strait, no land is visible from the American shore of the Polar Sea.

7. Jste si dobře vědom, jsa jedním z dobře zpravených cestovatelů, kteří prošli americké pobřeží polárního moře, že skupina ostrovů, která se táhne od tohoto pobřeží na sever do vzdálenosti dosud neznámé, nesahá na západ dále než ke 120. stupni západní délky, a mezi ní a Beringovým průlivem není žádná země viditelná z amerického pobřeží Polárního moře.

8. Návrat přes Sandwichovy ostrovy

8. Should you be so fortunate as to accomplish a passage through Bhering's Strait, you are then to proceed to the Sandwich Islands, to refit the ships and refresh the crews, and if, during your stay at such place, a safe opportunity should occur of sending one of your officers or dispatches to England by Panama, you are to avail yourself of such opportunity to forward to us as full a detail of your proceedings and discoveries as the nature of the conveyance may admit of, and in the event of no such opportunity offering during your stay at the Sandwich Islands, you are on quitting them to proceed with the two ships under your command off Panama, there to land an officer with such dispatches, directing him to make best of his way to England with them, in such a manner as our Consul at Panama shall advise, after which you are to lose no time in returning to England by way of Cape Horn.

8. Pokud budete mít takové štěstí, že projedete Beringovým průlivem, budete poté pokračovat k Sandwichovým ostrovům [7], abyste opravil lodě a občerstvil posádku, a jestliže by se, během pobytu na takovém místě, naskytla bezpečná příležitost vyslat jednoho z vašich důstojníků nebo zpráv do Anglie přes Panamu, využijete této příležitosti k tomu, abyste nám podal tak podrobnou zprávu o vašem postupu a objevech, jak vám to způsob dopravy zprávy umožní, a pokud se vám během pobytu na Sandwichových ostrovech nenaskytne žádná taková příležitost, tak se po jejich opuštění vydáte se oběma loděmi pod vaším velením k Panamě, kde vylodíte důstojníka s takovými zprávami, s příkazem je co nejlépe dopravit do Anglie, způsobem, který doporučí náš konzul v Panamě, načež se co nejrychleji vrátíte do Anglie kolem mysu Horn.

9. Přezimování a vztahy s domorodci

9. If at any period of your voyage the season shall be so far advanced as to make it unsafe to navigate the ships, and the health of your crews, the state of the ships, and all concurrent circumstances should combine to induce you to form the resolution of wintering in those regions, you are to use your best endeavours to discover a sheltered and safe harbour, where the ships may be placed in security for the winter, taking such measures, for the health and comfort of the people committed to your charge as the materials with which you are provided for housing in the ships, may enable you to do – and if you should find it expedient to resort to this measure, and you should meet with any inhabitants, either Esquimaux or Indians, near the place where you winter, you are to endeavour by every means in your power to cultivate a friendship with them, by making them presents of such articles as you may be supplied with, and which may be useful or agreeable to them; you will, however, take care not to suffer yourself to be surprized by them but use every precaution, and be constantly on your guard against any hostility: you will, by offering rewards, to be paid in such a manner as you may think best, prevail on them to carry to any of the settlements of the Hudson's Bay Company, an account of your situation and proceedings, with an urgent request that it may be forwarded to England with the utmost possible dispatch.

9. Jestliže během kterékoli fáze výpravy sezóna natolik pokročí, že další plavba lodí nebude bezpečná a zdraví vaší posádky, stav lodí a všechny současné okolnosti vás přimějí k rozhodnutí přezimovat v těchto oblastech, budete usilovat o objevení chráněného a bezpečného přístavu, kde lodi mohou v bezpečí přečkat zimu, a podniknete taková opatření pro zdraví a pohodlí lidí pod vaším velením, nakolik vám to vybavení, které máte k dispozici pro pobyt na lodích, dovolí – a jestliže to budete považovat za výhodné a jestliže se setkáte s nějakými obyvateli, ať Eskymáky či Indiány, poblíž místa vašeho přezimování, budete usilovat všemi prostředky ve vaší moci o budování přátelských vztahů s nimi; budete, avšak, dávat pozoro, abyste jimi nebyl překvapen, a přijmete všechna bezpečnostní opatření a budete stále na stráži proti jakémukoli projevu nepřátelství; přesvědčíte je nabídkou odměny, vyplacené takovým způsobem, jaký budete považovat za nejlepší, aby dopravili do kterékoli stanice Společnosti Hudsonova zálivu zprávu o vaší situaci a dosavadním postupu, s naléhavou žádostí, aby byla dopravena do Anglie s nejbližší možnou zprávou.

10. Rozhodování mezi přezimováním a návratem do Anglie

10. In an undertaking of this description much must be always left to the discretion of the commanding officer, and, as the objects of this Expedition have been fully explained to you, and you may have already had much experience on service of this nature, we are convinced we cannot do better than leave it to your judgement, in the event of your not making a pasage this season, either to winter on the coast, with the view of following up next season any hopes or expectations which your observations this year may lead you to entertain, or to return to England to report to us the result of such observations, always recollecting our anxiety for the health, comfort and safety of yourself, your officers and men; and you will duly weigh how far the advantage of starting next season from an advanced position may be counterbalanced by what may be suffered during the winter, and by the want of such refreshment an refitting as would be afforded by your return to England.

10. Při podniku tohoto typu musí být vždy mnohé ponecháno na úsudku velícího důstojníka a, neboť cíle této expedice Vám byly plně vysvětleny, a Vy již máte mnoho zkušeností se službou tohoto typu, jsme přesvědčeni, že nemůžeme udělat lépe, než ponechat na Vašem úsudku, v případě, že se vám nepodaří zdolat průjezd v této sezóně, zda přezimovat u pobřeží s výhledem na to, že v příští sezóně budete pokračovat dle nadějí nebo očekávání, ke kterým vás dovede vaše pozorování tento rok, nebo se vrátit do Anglie a podat nám hlášení o výsledcích takovýchto pozorování, vždy si přitom připomínaje naši starost o zdraví, pohodlí a bezpečnost Vás, vašich důstojníků a mužů; a budete řádně zvažovat, jak dalece výhoda toho, že příští sezónu začnete z předsunuté pozice, může vyvážit utrpění během zimy, a potřebu takového občerstvení a dovybavení, jaké může poskytnout váš návrat do Anglie.

11. Nutnost udržet lodě pohromadě a komunikovat s velitelem Terroru

11. We deem it right to caution you against suffering the two vessels placed under your orders to separate, except in the event of accident or unavoidable necessity, and we desire you to keep up the most unreserved communications with the commander of the "Terror," placing in him every proper confidence, and aquainting him with the general tenor of you orders, and with your views and intention from time to time in the execution of them, that the service may have the full benefit of your united efforts in the prosecution of such a service; and that, in the event of unavoidable separation, or of any accident to yourself, Captain Crozier may have the advantage of knowing, up to the latest practicable period, all your ideas and intentions relative to satisfactory completion of this interesting undertaking.

11. Považujeme za správné varovat vás před tím, abyste umožnil dvěma lodím pod vaším velením se rozdělit, s výjimkou nehody nebo nevyhnutelné potřeby, a přejeme si, abyste udržoval co nejneomezenější komunikaci s velitelem "Terroru", věnuje mu oprávněnou důvěru, a seznamuje ho s celkovým smyslem vašich příkazů a čas od času s vašimi názory a záměry během jejich vykonávání, aby vaše služba plně těžila z vašeho sjednoceného úsilí během jejího výkonu; a že v případě nevyhnutelného rozdělení nebo jakékoli nehody, která by se vám mohla přihodit, kapitán Crozier bude mít výhodu znalosti, do poslední prakticky možné chvíle, všech vašim myšlenek a záměrů týkajících se úspěšného splnění tohoto zajímavého podniku.

12. Výměna vědeckých informací mezi loděmi

12. We also recommend, that as frequent an exchange take place as conveniently may be of the observations made in the two ships; that any scientific discovery made by the one, be as quickly as possible communicated for the advantage and guidance of the other, in making their future observations, and to increase the probability of the observations of both being preserved.

12. Také doporučujem, aby se tak často, jak to bude vyhovovat, vyměňovaly informace o pozorováních učiněných na obou lodích; a aby jakékoli vědecké objevy učiněné na jedné lodi byly co nejdříve sděleny druhé lodi, aby z nich mohla těžit a řídit se jimi při provádění budoucích pozorování a aby se zvýšila pravděpodobnost, že budou zachována pozorování z obou lodí.

13. Vybavení vědeckými přístroji s důrazem na měření magnetismu

13. We have caused a great variety of valuable instruments to be put on board the ships under your orders, of which you will be furnished with a list, and for the return of which you will be held responsible; among these, are instruments of the latest improvements for making a series of observations on terrestrial magnetism, which are at this time peculiarly desirable, and strongly recommended by the President and the Council of the Royal Scociety, that the important advantage be derived from observations taken in the North Polar Sea, in co-operation with the observers who are at present carrying on an uniform system at the magnetic observatories established by England in her distant territories, and, through her influence, in other parts of the world; and the more desirable is this co-operation in the present year, when these splendid establishments, which do so much honour to the nations who have chearfully erected them at a great expense, are to cease. The only magnetical observations that have been obtained very partially in the Arctic Regions, are now a quarter of a century old, and it is known that the phenomena are subject to considerable secular changes. It is also stated by Colonel Sabine, that the instruments and methods of observation have been so greatly improved, that the earlier observations are not to be named in point of precision with those which would now be made; and he concludes by observing, that the passage through the Polar Sea would afford the most important service that now remains to be performed towards the completion of the magnetic survey of the globe.

13. Obstarali jsme široké spektrum cenných přístrojů k umístění na paluby lodí pod vaším velením, jejichž seznam obdržíte a za jejichž navrácení odpovídáte; mezi nimi jsou přístroje s nejnovějšími vylepšeními pro provedení série pozorování zemského magnetismu, které jsou v této době zvláště žádoucí a silně doporučená Prezidentem a Radou Královské společnosti, neboť plyne důležitá výhoda z pozorování provedených v Severním polárním moři, ve spolupráci s pozorovateli, kteří v současnosti provádějí pozorování podle jednotného systému v magnetických observatořích zřízených Anglií v jejích vzdálených území a, díky jejími vlivu, v dalších částech světa; a nejvíce žádoucí je v tomto roce, kdy tato báječná zařízení, která dělají velkou čest národům, které je nadšeně [??] zřídily s velkými náklady, mají skončit. Jediná magnetická pozorování, která byla provedena, a to jen velmi částečně, v arktické oblasti, jsou nyní čtvrt století stará, a je známo, že tyto jevy podléhají významným prastarým změnám. Plukovník Sabine také uvádí, že přístroje a metody pozorování se natolik zlepšily, že předchozí pozorování se co do přesnosti nedají porovnat s těmi, která budou učiněna nyní; a uzavírá, že průjezd Polárním mořem je nejdůležitějším úkolem, který zbývá pro dokončení magnetického průzkumu glóbu.

14. Provádění magnetických měření pod velením komandéra Fitzjamese

14. Impressed with the importance of this subject, we have deemed it proper to request Lieut.-Colonel Sabine to allow Commander Fitzjames to profit by his valuable instructions, and we direct you, therefore, to place this important branch of science under the immediate charge of Commander Fitzjames; and as several other officers have also received similar instruction at Woolwich, you will therefore cause observations to be made daily on board each of the ships whilst at sea (and when not prevented by weather, and other circumstances) on the magnetic variation, dip and intensity, noting at the time the temperature of the air, and of the sea at the surface, and at different depths; and you will be careful that in harbour and on other favourable occasions those observations shall be attended to, by means of which the influence of the ship's iron on the result obtained to sea may be computed and allowed for.

14. Pod dojmem důležitosti tohoto tématu, považovali jsme za správné požádat podplukovníka Sabine[ho], aby umožnil komandérovi Fitzjamesovi těžit z jeho cenných instrukcí, a nařizujeme vám proto, abyste toto důležité vědecké téma pod přímou zodpovědnost komandéra Fitzjamese; a protože několik dalších důstojníků rovněž obdrželo podobné pokyny ve Woolwichi, zařídíte, aby pozorování magnetické deklinace, inklinace a intenzity byla na palubě každé z lodí prováděna denně, pokud budou plout po moři (a pokud tomu nebude bránit počasí a jiné okolnosti), zaznamenávaje současně teplotu vzduchu a moře na povrchu a v různých hloubkách; a bude věnovat péči tomu, aby při zakotvení a dalších vhodných příležitostech byla tato pozorování prováděna takovým způsobem, která dovolí stanovit vliv lodního železa na výsledky získané na moři.

15. Přenosná laboratoř pro případ přezimování

15. In the possible event of the ships being detained during a winter in the high latitudes, the expedition has been supplied with a portable observatory, and with instruments similar to those which are employed in the fixed magnetical and meteorological observatories instituted by Her Majesty's Government in several of the British colonies.

15. V případě, že lodě budou nuceny přezimovat ve vysokých zeměpisných šířkách, je expedice vybavena přenosnou observatoří a přístroji, které jsou podobné těm, které jsou použitý v pevných magnetických a meteorologických observatořích zřízených vládou Jejího Veličenstva v několika britských koloniích.

16. Provádění měření během přezimování

16. It is our desire that, in case of such detention, observations should be made with these instruments, according to the system adopted in the aforesaid observatories, and detailed directions will be supplied for this purpose, which with the instruction received at Woolwich, will be found, as we confidently anticipate, to afford full and sufficient guidance for such observations, which will derive from their locality peculiar interest, and high theoretical value.

16. Je naším přáním, aby v případě takovéhoto nuceného přezimování, byla prováděna pozorování pomocí těchto přístrojů, a to podle systému ve svrchuřečených observatořích, a podrobné směrnice budou poskytnuty pro tento účely, jež, spolu s instrukcemi obdrženými ve Woolwichi, budou, jak předpokládáme, budou plným a dostatečným vodítkem pro takováto pozorování, která budou díky místo pozorování zvláště zajímavá a mít vysokou teoretickou hodnotu.

17. Měření atmosférické refrakce, vln a mořských proudů

17. We have also directed instruments to be specially provided for observations on atmospherical refraction at very low altitudes, in case of the expedition being detained during a winter in the high latitudes; on this subject also particular directions will be supplied, and you will add any other meteorological observations that may occur to you of general utility; you will also take occasions to try the depth of the sea and nature of the bottom, the rise, direction and strength of the tides, and the set and velocity of currents.

17. Obstarali jsme také přístroje, které jsou speciálně vybaveny pro pozorování atmosférické refrakce ve velmi nízkých nadmořských výškách, pro případ, že expedice bude nucena přezimovat ve vysokých zeměpisných šířkách; k tomuto tématu budou dodány zvláštní instrukce a budete navíc provádět jakákoli jiná meteorologická pozorování která se vám mohou zdát obecně užitečná; využijete také příležitosti ke zjišťování hloubky moře a povahy dna, výšky, směru a síly vln a směru[8] a rychlosti proudů.

18. Přírodovědecké a geografické výzkumy

18. And you are to understand that although the effecting a passage from the Atlantic to the Pacific is the main object of this expedition, yet, that the ascertaining the true geological position of the different points of land near which you may pass, so far as can be effected without detention of the ships in their progress westward, as well as such other observations as you may have opportunities of making in natural history, geography &c. in parts of the globe, either wholly unknown or little visited, must prove most valuable and interesting to the science of our country; and we therefore desire you to give your unremitting attention, and to call that of all the officers under your command to these points, as being objects of high interest and importance.

18. A je třeba, abyste rozuměl, že ačkoli zdolání průjezdu z Atlantiku do Pacifiku je hlavním cílem této expedice, je zjištění skutečné geologické pozice různých bodů pevniny, které budete míjet, pokud je budete moci provést bez uvíznutí lodí na jejich cestě na západ, stejně jako jiná taková pozorování, ke kterým budete mít příležitost, týkající se přírodní historie, geografie atd. v těch částech světa, které jsou buď zcela neznámé, nebo řídce navštěvované, jsou nejcennější a nejzajímavější pro vědu naší země; proto si přejeme, abyste jim věnovali svoji nepolevující pozornost, a je třeba zdůraznit všem důstojníkům pod vaším velením, že jde o objekty vysoké zajímavosti a důležitosti.

19. Shazování lahví a pouzder se zprávami do moře

19. For the purpose, not only of ascertaining the set of the currents in the Arctic Seas, but also of affording more frequent chances of hearing your progress, we desire that you frequently, after you have passed the latitude of 65° north, and once every day when you shall be in an ascertained current, throw overboard a bottle or copper cylinder closely sealed, and containing a paper stating the date and position at which it is launched, and you will give similar orders to the commander of the "Terror," to be executed in case of separation; and for this purpose, we have caused each ship to be supplied with papers, on which is printed, in several languages, a request that whoever may find it should take measures for transmitting it to this office.

19. Nejen pro účely zjištění proudů v arktických mořích, ale také pro získání častějších zpráv o vašem pokroku, přejeme si, abyste často, jakmile překročíte 65° severní šířky a jednou denně, pokud budete mít jistotu, že se nacházíte v mořském proudu, házeli přes palubu láhev nebo měděný válec pevně utěsněný a obsahující dokument udávající datum a pozici, kdy byl vypuštěn, a dáte obdobné příkazy veliteli Terroru pro případ, že byste se oddělili; a pro tento účel jsme vybavili každou loď dokumenty, na nichž je v několika jazycích vytištěn požadavek, aby kdokoli je nalezne, podnikl opatření pro jejich doručení do tohoto úřadu.

20. Shromažďování přírodopisných vzorků a pořizování kreseb zvířat

20. You are to make use of every means in your power to collect and preserve specimens of animal, mineral and vegetable kingdoms, should circumstances place such within your reach without causing your detention, and of the larger animals you are to cause accurate drawings to be made, to accompany and elucidate the descriptions of them. In this, as well as in every other part of your scientific duty, we trust that you will receive material assistance from the officers under your command, several of whom are represented to us as well qualified in these respects.

20. Musíte použít každý prostředek ve vaší moci ke shromáždění a uchování vzorků ze zvířecí, nerostné a rostlinné říše, pokud se takové ocitnou ve vašem dosahu bez toho, abyste kvůli tomu uvízli, a necháte pořídit přesné kresby větších zvířat, aby doprovodily a osvětlily jejich popisy. V tomto, stejně jako v ostatních vašich vědeckých povinnostech, věříme, že obdržíte [hmotnou] pomoc od důstojníků pod vaším velením, z nichž několik nám bylo představeno jako kvalifikovaných v tomto ohledu.

21. Postup v případě nehody některé lodi či indispozice velitele

21. In the event of any irreparable accident happening to either of the two ships, you are to cause the officers and crew of the disabled ship to be removed into the other, and with her singly to proceed in prosecution of the voyage, or return to England, according as circumstances shall appear to require, understanding that the officers and crews of both ships are hereby authorized and required to continue to perform the duties according to their respective ranks and stations on board either ship to which they may be so removed, in the event of an occurence of this nature. Should, unfortunately, your own ship be the one disabled, you are in that case to take command of the "Terror," and in the event of any fatal accident happening to you[r]self, Captain Crozier is hereby authorized to take command of the "Erebus," placing the officer of the expedition who may then be next in seniority to him in command of the "Terror." Also, in the event of your own inability, by sickness or otherwise, at any period of this service, to continue to carry these instructions into execution, you are to transfer them to the officer next in command to you employed on the expedition, who is hereby required to execute them in the best manner he can for the attainment of the several objects herein set forth.

21. V případě, že se kterékoli lodi přihodí nehoda s neopravitelnými následky, zajistíte, aby se důstojníci a posádka z vyřazené lodi přesunula na druhou, a s jednou lodí budete pokračovat ve výpravě, nebo se navrátíte do Anglie, podle toho, jak si to vyžádají okolnosti, majíce přitom na paměti, že důstojníci a posádky obou lodí jsou oprávněny a povinny pokračovat v plnění povinností podle svých hodností a umístění na palubě té lodi, kam budou přemístěni, v případě, že taková událost nastane. Pokud by naneštěstí měla být vyřazena vaše vlastní loď, převezmete v takovém případě velení na "Terroru", a pokud by se nějaká fatální nehoda přihodila Vám, kapitán Crozier je tímto oprávněn převzít velení "Erebu", přičemž nejbližšího nižšího důstojníka pověří velením "Terroru". V případě vaší vlastní neschopnosti, ať kvůli nemoci nebo z jiné příčiny, po jakoukoli dobu služby, aby se pokračovalo v plnění těchto instrukcí, předáte je dalšímu důstojníkovi ve velení expedice, který je tímto pověřen jejich plněním co nejlépe, jak bude moci, pro dosažení cílů zde vytyčených.

22. Povinnost informovat Admiralitu během výpravy i po jejím skončení

22. You are, while executing the service pointed out in these instructions, to take every opportunity that may offer of acquainting our secretary, for our information, with your progress, and on your arrival in England, you are immediatly to repair to this office, in order to lay before us a full account of your proceedings in the whole course of your voyage, taking care before you leave the ship to demand from the officers, petty officers, and all other persons on board, the logs and journals they may have kept, together with any drawings or charts they may have made, which are all to be sealed up, and you will issue similar directions to Captain Crozier and his officers. The said logs, journals or other documents to be thereafter disposed of as we may think proper to determine.

22. Zatímco budete plnit úkoly vyjmenované v těchto instrukcích, jste povinen využít každou příležitost, která se naskytne, k informování našeho tajemníka a nás o vašich pokrocích, a po vašem doplutí do Anglie se budete okamžitě hlásit v tomto úřadě a předložíte úplnou zprávu o postupu expedice během celé cesty, s tím, že před opuštěním lodi budete od důstojníků, poddůstojníku a všech osob na palubě požadovat deníky a zápisy, které mohou mít v držení, spolu s jakýmikoli kresbami a náčrtky, které pořídili, a vydáte obdobné pokyny kapitánu Crozierovi a jeho důstojníkům.

23. Role expedice v případě válečného konfliktu

23. In the event of England becoming involved in hostilities with any other power during your absence, you are nevertheless clearly to understand that you are not on any account to commit any hostile act whatsoever, the expedition under your orders being only intended for the purpose of discovery and science, and it being the practice of all civilized nations to consider vesssels so employed as excluded from the operations of war; and, confiding in this feeling, we should trust that you would receive every assi[s]tance from the ships or subjects of any foreign power which you may fall in with; but special application to that effect has been made to the respective goverments.

23. V případě, že během vaší nepřítomnosti vypukne nepřátelství mezi Anglií a jakoukoli jinou mocností, je třeba, abyste jasně chápali, že za žádných okolností nemáte v žádném případě podnikat jakékoli nepřátelské akce, výprava pod vaším velením je zamýšlena pouze pro účely objevování a vědy, a je zvykem všech civilizovaných národů považovat takové lodě za vyjmuté z válečných operací; a, spoléhajíce na tento názor, věříme, že obdržíte jakoukoli pomoc od lodí a subjektů jakékoli zahraniční mocnosti se kterou můžete přijít do styku; nicméně zvláštní žádosti v tomto smyslu byly adresovány příslušným vládám.

Podpisy

(signed)

Haddington.
G. Cockburn.
W. H. Gage.
Sir John Franklin, K. C. H.
Captain of H.M.S. "Erebus," at Woolwich

By command of their Lordships.

(signed) W. A. B. Hamilton

(podepsáni)

Haddington.
G. Cockburn.
W. H. Gage.
Sir John Franklin, K. C. H.
Kapitán H.M.S. "Erebus," ve Woolwichi

Podle rozkazu jejich Lordstev.

(podepsán) W. A. B. Hamilton

Zdroje a poznámky

  1. Rytíř-komandér řádu Guelfů, viz anglická a česká wikipedie
  2. Viz Wikipedie: [1] (v textu) a [2]
  3. Takto český název v Atlas světa, Kartografie, Praha 1971, s. 80
  4. Takto český název v Atlas světa, Kartografie, Praha 1971, s. 80
  5. Wellingtonova kanálu, není mi jasné, proč ji v Instrukcích nejmenují, když ve zprávě Franklinovy expedice z r. 1847 již má toto jméno, tudíž musela být takto pojmenována před odplutím Franklinovy expedici
  6. Wellingtonovým kanálem
  7. původní název pro Havaj
  8. viz https://en.wikipedia.org/wiki/Set_and_drift